رای گیری

گاهی شما نیاز به یک نظرسنجی در مورد موضوع خاصی، بخشی از سایت و یا بعضی از مطالب موجود در سایت دارید تا بتوانید به صورت مستقیم با نظرات و عقاید کاربران و مشتری خود آشنا شوید.که این نظرسنجی میتواند یک سؤال خاص با یک پاسخ بلی یا خیر و یا حتی چند گزینه جواب به دلخواه و تشخیص شما باشد.

افزودن رای گیری

برای اضافه کردن یک نظرسنجی یا رأی گیری باید از این قسمت استفاده کنید.این قسمت دارای دو بخش می‌باشد قسمت راستی که مربوط به ثبت سؤال نظرسنجی می‌باشد که یک فرم می‌باشد با فیلد هایی از قبیل عنوان یا همان سؤال نظرسنجی و سرویس مربوطه، تاریخ انتشار و تاریخ انقضای آن(مدت زمان آن می‌تواند محدود باشد یعنی به طور مثال دو روز در سایت نمایش داده شود).نوع نظرسنجی یا بهتر است بگوییم نوع و نحوه پاسخ دهی به سؤال به این معنی که پاسخ سؤال نظر سنجی ما می‌تواند یک جوابی یا چند جوابی از جانب کاربر باشد و دکمه انتشار هم وضعیت انتشار نظرسنجی را تعیین می‌کند و توضیحات هم مشابه موارد گذشته برای ثبت توضیحات بیشتر مرتبط با نظرسنجی است. در سمت چپ ما امکانات نظرسنجی را داریم که دارای دو گزینه درج گزینه رأی و حذف گزینه های انتخاب شده است.

../_images/addPoll.png

درج , حذف گزینه رای ...

با استفاده از این دکمه سبز رنگ درج گزینه رأی شما امکان ثبت گزینه های پاسخ را دارا می باشید که تعداد آن به دلخواه و تشخیص خود شماست و پس از درج پاسخ از دکمه های ذخیره سازی برای ذخیره نظرسنجی استفاده کنید. قابلیت این دکمه حذف گزینه های انتخاب شده به گونه است که هنگامی که شما چند گزینه پاسخ را در لیست تعداد نظرات مشاهده می‌کنید و قصد حذف کردن آن را دارید که با انتخاب گزینه های انتخابی و استفاده از دکمه حذف قرمز رنگ موارد مورد نظر را حذف نمایید.(ادامه دارد)

../_images/addItem.png

مدیریت رای گیری ها

در این صفحه یک جدولی که شامل لیست تمام نظرسنجی های انجام شده است وجود دارد که فیلدها و داده‌ای موجود در این جدول عبارتند از مشخصه رأی گیری(ID) عنوان سؤال مطرح شده، تعداد پاسخ ها، مجموعه مرتبط نظرسنجی و نوع آن و وضعیت انتشار و تارخ های شروع و پایان نظرسنجی و همچنین زمان ایجاد آن.همچنین فیلتر لحظه‌ای برای محدود کردن و دسترسی آسان به نظرسنجی مورد نظر و نیز می‌توان با دکمه بعدی و قبلی برای جابجایی بین صفحات لیست موجود استفاده کرد.

../_images/listPoll.png